O bibliotece

Standardy Ochrony Małoletnich

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W ORAWSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JABŁONCE.


Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem przygotowana jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z oferty Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce.


CEL

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Orawskiej Biblioteki Publicznej jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

Każdy pracownik Orawskiej Biblioteki Publicznej traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik Orawskiej Biblioteki Publicznej, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej Biblioteki oraz swoich kompetencji. 

Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc małoletniemu oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Bibliotece za bezpieczeństwo dzieci do niej uczęszczających.


Rozdział I

OBSZARY STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM


Standard 1. Polityka

Orawska Biblioteka Publiczna opracowała, przyjęła i wdrożyła do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich.


1) Polityka i zasady ochrony dzieci dotyczą całego personelu Orawskiej Biblioteki Publicznej (pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy – na wszystkich szczeblach OBP).

2) Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej wyznaczył osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Standardów. Rola oraz zadania tej osoby są jasno określone.

3) Standardy ochrony małoletnich jasno i kompleksowo określają:

a. zasady bezpiecznej rekrutacji personelu

b. sposób reagowania Orawskiej Biblioteki Publicznej na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia

c. zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko

d. zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

e. zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci

4) Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne.


Standard 2 – Personel

Orawska Biblioteka Publiczna stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.


1) W zasadach rekrutacji i zatrudniania pracowników w OBP przewidziany jest obowiązek składania przez pracownika oświadczenia o niekaralności za przestępstwa seksualne, a dla  personelu pracującego z dziećmi, obowiązek uzyskiwania danych o niekaralności za przestępstwa seksualne z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 

2) W przypadkach podejrzeń zagrożenia bezpieczeństwa lub krzywdzenia dziecka ze strony pracowników OBP zawsze podejmowane są działania określone w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

3) Rozpoczynając pracę w OBP, wszyscy pracownicy zapoznają się, co potwierdzają podpisem, z obowiązującą w placówce polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

4) Wszyscy pracownicy OBP są przeszkoleni w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i właściwego reagowania na nie. O formie szkolenia decyduje dyrektor OBP.


Standard 3 – Procedury

Biblioteka Orawska Biblioteka Publiczna wdrożyła i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępnione całemu personelowi


1) Orawska Biblioteka Publiczna wypracowała procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.

2) Orawska Biblioteka Publiczna dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.


Standard 4 – Monitoring

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci. 


1) Przyjęte standardy ochrony małoletnich są weryfikowane nie rzadziej niż raz na dwa lata

ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

2) W ramach weryfikacji standardów, OBP konsultuje się z małoletnimi i ich rodzicami/opiekunami, a w razie konieczności aktualizuje zapisy Standardów.


Rozdział II

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECKA


1) Pracownicy OBP posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.

2) W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy OBP podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

3) Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

4) Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko i dziecko– dziecko ustalone w OBP.

5) Rekrutacja pracowników OBP odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu.


Rozdział III

ZASADY REAGOWANIA NA PRZYPADKI PODEJRZENIA, ŻE MAŁOLETNI DOŚWIADCZA KRZYWDZENIA. PROCEDURY INTERWENCJI W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECKA.


1) W przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi.

2) Po uzyskaniu informacji, dyrektor wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa i informuje ich o podejrzeniu.

3)Wyznaczona przez dyrektora osoba sporządza opis sytuacji małoletniego oraz opracowuje plan pomocy małoletniemu.

 Plan pomocy małoletniemu powinien zawierać wskazania dotyczące:

a) podjęcia przez Orawską Bibliotekę Publiczną działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,

b) wsparcia, jakie zaoferuje dziecku Biblioteka,

c) skierowania małoletniego do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

4)W bardziej skomplikowanych przypadkach (dotyczących np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) oraz w  przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłoszą rodzice/opiekunowie dziecka, dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: dyrektor oraz inni pracownicy mający wiedzę na temat skutków krzywdzenia dziecka lub o krzywdzonym dziecku.

5) Zespół interwencyjny na podstawie opisu sporządzonego przez członków zespołu, sporządza plan pomocy małoletniemu.

6) Zespół, o którym mowa, wzywa rodziców/opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

7) Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej
z nim interwencji).

8) Po poinformowaniu rodziców/opiekunów małoletniego zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej.

9) W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie małoletniego,
a podejrzenie to nie zostało potwierdzone –informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów dziecka na piśmie.

Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszych Standardów.

Wszyscy pracownicy i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.


Rozdział IV

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU DZIECKA I DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNICH


1)  Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka, zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

3) Pracownikowi nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na jego terenie bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

4) Upublicznienie przez pracownika wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
5) Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie i upublicznienie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.


Rozdział V

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU I MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH


1) Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. W szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych stanowią Załącznik nr 3 do niniejszych Standardów.


2) Na terenie biblioteki dostęp dzieci do internetu możliwy jest:

1. bez nadzoru pracownika lub współpracownika – na przeznaczonych do tego komputerach, znajdujących się na terenie biblioteki (dostęp swobodny), 

2. za pomocą własnego urządzenia użytkownika, przez sieć wifi.


3) W przypadku gdy dostęp do Internetu realizowany jest pod nadzorem pracownika jest on zobowiązany informować dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem podczas korzystania z Internetu w czasie zajęć.

4) Biblioteka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach.

5) Osoba odpowiedzialna za dostęp do Internetu  zabezpiecza sieć przed niebezpiecznymi treściami, poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania.


Rozdział VI

MONITORING STOSOWANIA STANDARÓW OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM


1) Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce wyznacza pracownika jako osobę odpowiedzialną za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

2) Osoba, o której mowa w punkcie 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.


Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE


1) Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

2) Ogłoszenie Standarów następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu w siedzibie Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce oraz umieszczenie na stronie internetowej OBP.


Rozdział VIII

SŁOWNICZEK TERMINÓW


1. Dziecko/małoletni – każda osoba do ukończenia 18. roku życia.

2. Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie.

3. Personel/Pracownik – każdy pracownik Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce zatrudniony na umowę o pracę.

4. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.

5. Dyrektor – osoba (lub podmiot), która w strukturze organizacyjnej jednostki, która jest uprawniona do podejmowania decyzji.

6. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka konieczne jest poinformowanie rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.