Dla czytelników

Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych

Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce oraz filii


I. Postanowienia wstępne


§1

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce oraz fili


§2

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.II. Ogólne zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki


§3

Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem, iż opłaty pobierane są za:

 • usługi kserograficzne i wydruki komputerowe;

 • zniszczone bądź zagubione zbiory biblioteczne – w formie ekwiwalenty książkowego lub zbioru specjalnego;

 • koszt wysłania upomnień do Użytkownika – w formie znaczka pocztowego;

 • wydanie nowej karty bibliotecznej (w przypadku zagubienia lub zniszczenia).


§4

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają jej Użytkownicy. Ze zbiorów i usług Wypożyczalni i Czytelni można korzystać po otrzymaniu karty bibliotecznej, w filiach do czasu wprowadzenia w nich nowego systemu bibliotecznego bez karty bibliotecznej.


§5

 1. Podpisanie karty zobowiązań/karty zapisu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu. Za niepełnoletniego Użytkownika odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun prawny.

 2. Przy zapisie do Biblioteki należy okazać dokument tożsamości z adresem zameldowania i nr PESEL, a w przypadku osób niepełnoletnich również dokument tożsamości rodzica/opiekuna prawnego.


§6

 1. W Bibliotece obowiązuje:

 • kulturalne zachowanie;

 • zakaz przebywania pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

 • zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, nikotyny oraz palenia tytoniu;

 • zakaz spożywania posiłków i napojów z wyłączeniem imprez bibliotecznych;

 1. W Czytelni obowiązuje również cisza i zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie udostępnianych zbiorów bibliotecznych, gazet i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych.III. Dane osobowe Użytkowników Biblioteki


§7

 1. Dane osobowe Użytkowników Biblioteki gromadzone są, przechowywane i przetwarzane przez Bibliotekę do celów statutowych z godnie z obowiązującymi przepisami prawa, kartą zobowiązań/kartą zapisu i Regulaminem.

 2. W bazach Biblioteki przechowywane są dane osobowe Użytkowników zgodnie z kartą zobowiązań/kartą zapisu, a w przypadku osób niepełnoletnich również ich rodziców/opiekunów prawnych.

 3. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

 4. Użytkownicy biblioteki, a w przypadku Użytkowników niepełnoletnich również ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania Biblioteki o każdej zmianie danych osobowych.

 5. Dorosły Użytkownik zapisujący się do Biblioteki poprzez złożenie podpisu na karcie zobowiązań/karcie zapisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biblioteką.

 6. Za Użytkownika niepełnoletniego zobowiązanie podpisuje rodzic/opiekun prawny, który poprzez złożenie podpisu na karcie zobowiązań/karcie zapisu zgodę na przetwarzanie przez bibliotekę danych osobowych zapisywanego dziecka i własnych.IV. Zasady udostępniania zbiorów i usług Biblioteki


§8

[Karta biblioteczna]

 1. Korzystając ze zbiorów i usług Wypożyczalni i Czytelni Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej.

 2. Użytkownik odpowiada za każde użycie karty bibliotecznej i nie może jej odstępować innej osobie.

 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione.

 4. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne, a w wyniku jej utraty bądź zniszczenia za wydanie nowej karty pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

 5. Utratę lub zniszczenie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić Bibliotece osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zablokowania możliwości korzystania z tej karty przez osoby nieuprawnione.


§9

[Wypożyczanie]

 1. Dowodem wypożyczenia i zwrotu zbiorów jest zarejestrowanie tej czynności przez bibliotekarza:

 • w Wypożyczalni w systemie bibliotecznym;

 • w filiach na papierowej karcie.

 1. Wypożyczone pozycje zwracać należy w miejscu, w którym zostały wypożyczone.

 2. Użytkownicy mogą wypożyczać łącznie do 5 pozycji – książek na okres 35dni.

 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub zmniejszyć limit wypożyczanych zbiorów oraz przedłużyć termin ich zwrotu.

 4. W przypadku, kiedy termin zwrotu wypożyczonych zbiorów upływa w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna, jego dzień przesuwany jest na najbliższy dzień roboczy.

 5. Biblioteka nie ma obowiązku informowania Użytkownika o terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów.

 6. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów Biblioteka wysyła do Użytkownika upomnienie pocztą lub drogą elektroniczną.

 7. Defekty oraz uszkodzenia wypożyczonych zbiorów należy po ich zauważeniu zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

 8. Prolongaty wypożyczonych zbiorów można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem, że nie zostały one bądź zarezerwowane przez innego Użytkownika.


§10

[Zamawianie i rezerwacja zbiorów]

 1. Zbiory Wypożyczalni Użytkownik może zamawiać/rezerwować przez Internet po zalogowaniu się na własne konto. Z usługi zamówienia może skorzystać wówczas, gdy dana pozycja dostępna jest w Wypożyczalni, a z usługi rezerwacji wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danej pozycji są wypożyczone.

 2. Zamówione/zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 5 dni od momentu otrzymania informacji o ich dostępności, w przeciwnym razie dostępne będą one dla innych Użytkowników.

 3. Użytkownik może zrezygnować z zamówionych/zarezerwowanych zbiorów. Zobowiązany jest wówczas do anulowania zamówienia/rezerwacji.

 4. Użytkownikowi, który trzykrotnie nie odebrał zamówionych/zarezerwowanych zbiorów, nie będą realizowane kolejne zamówienia/rezerwacje.

 5. W filiach Użytkownik może zamówić zbiory telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§11

[Udostępnianie zbiorów i usług na miejscu]

 1. Ze zbiorów Czytelni i księgozbiorów podręcznych filii i czasopism oprawnych można korzystać wyłącznie na miejscu.

 2. Dostęp do księgozbiorów oraz czasopism jest wolny.

 3. W Czytelni wybrane pozycje należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi w celu zarejestrowania ich w systemie, a po skorzystaniu zwrócić je bibliotekarzowi.

 4. W filiach wybrane pozycje należy wpisać do zeszytu odwiedzin.

 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stan udostępnionych mu zbiorów oraz czasopism.

 6. Czytelnia wykonuje usługi kserograficzne wyłącznie ze zbiorów Biblioteki. Wysokość opłat określa załącznik do Regulaminu.

 7. Odbitki kserograficzne wykonuje bibliotekarz lub inny pracownik Biblioteki. Zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Czytelni.

 8. Kserowanie materiałów bibliotecznych jest wykonywane w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 9. Wydruki komputerowe mogą być wykonywane w Czytelni najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Czytelni. Wysokość opłat za wydruk określa załącznik do Regulaminu.V. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu


§12

 1. Internet może być wykorzystywany do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz poszukiwać bibliograficznych.

 2. Zabrania się:

 • wykorzystywania stanowisk komputerowych do:

Popełniania czynów niezgodnych z obowiązującym prawem i Regulaminem, w szczególności: korzystania ze stron zawierających nielegalne oprogramowanie, otwieranie stron o treściach rasistowskich, pornograficznych;

 • instalowania, kopiowania i uruchamiania jakiegokolwiek oprogramowania, przede wszystkim mogącego działać na szkodę sprzętu komputerowego (np. wirusy);

 • zmian w konfiguracji;

 • łamania zabezpieczeń systemu;

 • działania powodującego dewastację lub uszkodzenie sprzętu komputerowego;

 • podejmowania jakichkolwiek prób naprawiania sprzętu komputerowego.

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo stosowania oprogramowania blokującego dostęp do stron zawierających treści niezgodne z obwiązującym prawem i Regulaminem.

 2. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego odpowiedzialny jest za użytkowanie sprzętu.


§13

 1. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego zobowiązany jest do:

 2. Okazania kart bibliotecznej w Wypożyczalni,

 3. Wpisania się do zeszytu odwiedzin.

 4. Użytkownik samodzielnie korzysta ze stanowiska komputerowego i Internetu.

Bibliotekarze służą doraźną pomocą, jednak nie wykonują za Użytkownika czynności przy stanowisku komputerowym i nie przeprowadzają indywidualnych szkoleń.

 1. Użytkownik wykorzystujący komputer do celów edukacyjnych (np. pisanie pracy) może podczas jednej sesji korzystać z komputera 60 minut. Jeżeli nie ma innych oczekujących, za zgodą dyżurującego bibliotekarza, sesję można przedłużyć.

 2. Użytkownik może zapisywać na własnym nośniku pliki ściągane z Internetu.

 3. Przed zakończeniem pracy należy skasować dane utworzone podczas użytkowania sprzętu komputerowego. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pliki i nośniki danych.

 4. W przypadku problemów technicznych z komputerem Użytkownik zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie bibliotekarza.


§14

 1. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolowania czynności wykonywanych na komputerze przez Użytkownika.

 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług internetowych oraz utratę wyszukanych danych.

 3. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego w przypadku nieprzestrzegania przez niego Regulaminu.

 4. Użytkownik niepełnoletni, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Internetu.VI. Postanowienia końcowe


§15

 1. Użytkownik, który zagubił bądź zniszczył zbiory zobowiązany jest odkupić takie same tytuły lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem inne, o co najmniej tej samej wartości.


§16

 1. Użytkownikowi niestosującymi się do Regulaminu bibliotekarz może:

 • ograniczyć liczbę wypożyczanych zbiorów,

 • pozbawić prawa korzystania ze zbiorów lub usług Biblioteki czasowo lub na stałe.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do powyższych decyzji do Dyrektora Biblioteki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości.

 2. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

 3. Decyzja Dyrektora Biblioteki jest ostateczna.