O bibliotece

WIELOKULTUROWE DZIEDZICTWO JABŁONKI I TRSTENY/MULTIKULTÚRNE DEDIČSTVO JABŁONKY A TRSTENEJ

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska –Słowacja 2014-2020

Wielokulturowe dziedzictwo Jabłonki i Trsteny/Multikultúrne dedičstvo Jabłonky a Trstenej

Partner wiodący - wnioskodawca - Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Kontakt:

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
ul. 3-go Maja 3
34-480 Jabłonka
Email: [email protected]

Partnerzy  mikroprojektu: Miasto Trstena, Orawska Biblioteka Publiczna w Jablonce, Stowarzyszenie 450-lecia Jabłonki.

Cel ogólny: Wykorzystanie wielokulturowego dziedzictwa Jabłonki i Trsteny do promocji i rozwoju pogranicza polsko-słowackiego.Poprzez umożliwienie grupom docelowym bezpośredniego zetknięcia się z tradycją, kulturą i historią Orawy od strony Trsteny i Jabłonki, zwiększy się zainteresowanie wielokulturowym i przyrodniczym dziedzictwem, co będzie skutkować większym zaangażowaniem społeczności pogranicza w ich ochronę i rozwój. Tym samym na obu obszarach pogranicza nastąpi zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Cele szczegółowe mikroprojektu 

- Stworzenie wspólnych, trwałych produktów opartych o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Jabłonki i Trsteny, przyczyniających się do jego ochrony, promocji i rozwoju.

- Popularyzacja wielokulturowości Jabłonki i Orawy w folklorze i historii.

Poprzez realizację powyższych celów szczegółowych, z wykorzystaniem produktów projektu, nastąpi poszerzenie świadomości o wielokulturowym dziedzictwie Jabłonki i Trsteny w obu społeczeństwach, stanowiąc tym samym narzędzie do promocji i rozwoju pogranicza polsko-słowackiego.

Termin realizacji: 2016-07-01 - 2017-02-28

Wartość całkowita projektu: 106 693,08 €

Dofinansowanie projektu 85% ze środków UE

Działania zrealizowane i uzyskane rezultaty w ramach mikroprojektu 

W ramach zadania „Dawniej na Orawie” Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce zorganizowało wystawę plenerową w parku, przedstawiającą dawną Orawę, w tym tradycyjny strój, codzienne życie, archaiczne budownictwo. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 14 lipca 2016 r. Również w ramach tego zadania wydana została polsko-słowacka monografia pt. „Jabłonka-stolica polskiej Orawy. Historia i współczesność“. Jest to publikacja popularno-naukowa przedstawiająca dzieje Jabłonki i Orawy, ale również zawierająca informacje na temat życia społecznego, kulturalnego oraz warunków przyrodniczo- geograficznych Orawy. Promocja książki odbyła w dniu 13 lipca 2016 r. w Centrum Kultury Górnej Orawy.  Wydano również polsko-słowacką płytę z nagraniami muzyki orawskiej „Pozbacowane nuty“.  Płyta prezentuje dawną tradycję muzyczną Górnej Orawy. Materiał muzyczny to orawskie melodie  z obecnych polskich i słowackich wiosek.  Płyta była promowana i rozdawana bezpłatnie.

Działania zawarte w powyższym zadaniu przyczyniły się do realizacji celu szczegółowego mikroprojektu: „stworzenie wspólnych, trwałych produktów opartych o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Jabłoni i Trsteny przyczyniających się do jego ochrony, promocji i rozwoju“.

Zdjęcia – wystawa plenerowa

Zadanie „Wielokulturowość Jabłonki i Trsteny”, które również zrealizowało Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce obejmowało  zorganizowanie dwóch transgranicznych warsztatów dotyczących wielokulturowości oraz dziejów Jabłonki i Trsteny. Warsztaty regionalne dotyczące wielokulturowości w folklorze zrealizowane zostały w następujących blokach:1. Pasterskie źródła orawskiej muzyki na polskiej i słowackiej Orawie- nauka gry na instrumentach pasterskich.2. Różnorodność kulturowa orawskiej muzyki. Dawne melodie- nauka gry w tradycyjnej orawskiej kapeli. 3. Różnorodność kulturowa orawskiej muzyki. Dawne melodie- nauka gry na tradycyjnych orawskich instrumentach. 4. „Orawskie odzienie” Różnorodność kulturowa na Górnej Orawie. Elementy stroju orawskiego na Górnej Orawie(polskiej i słowackiej) – warsztaty rękodzieła (haft i wyszywanie). 5. Doroczne zwyczaje na Górnej Orawie (polskiej i słowackiej).6. Różnorodność kulturowa orawskiej muzyki. Dawne orawskie pieśni na Górnej Orawie(polskiej i słowackiej) – nauka orawskiego śpiewu. Warsztaty na temat dziejów Jabłonki i Trsteny realizowano w następujących blokach:1. Warsztaty historyczne – historia Jabłonki, 2.Warsztaty historyczne- historia Trsteny. 3. Warsztaty fotograficzne- śladami dawnej Orawy. Historyczne miejsca w Trstenie i Jabłonce.4. Warsztaty plastyczne – „Śladami dawnej Orawy” ( historyczne miejsca w Trstenie i Jabłonce). Zajęcia warsztatowe trwały od października do lutego. Uczestnikom wręczono nagrody na konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w Trstenie w dniu 27 lutego 2017 roku.

Dzięki działaniom w ramach tego zadania zrealizowano cel szczegółowy projektu: „popularyzacja wielokulturowości Jabłonki i Orawy w folklorze i historii”.

Zdjęcia - warsztaty

Stowarzyszenie „450-lecie Jabłonki” zrealizowało zadanie „450-lecie Jabłonki”, które skutkowało zorganizowaniem konferencji naukowej pn. „450 lat dziejów Jabłonki”. Tematyką referatów wygłoszonych 15 lipca 2016 r. była historia Górnej Orawy, Jabłonki oraz życie społeczno-gospodarcze na pograniczu polsko-słowackim. W trakcie konferencji orawskie  kapele ludowe zaprezentowały folklor muzyczny Górnej Orawy.  W ramach tego zadania  wydano  publikację w formie albumu prezentującego dawną Jabłonką na starej fotografii.  Fotografie ilustrują dziedzictwo niematerialne Orawy, życie codzienne, wydarzenia kulturalne i społeczne. Wydawnictwo to promowane było na imprezie 13 lipca 2016 r. 

Powyższe zadanie zrealizowało cel szczegółowy: „stworzenie wspólnych, trwałych produktów opartych o dziedzictwo kulturowe Jabłonki i Trsteny przyczyniając się do jego ochrony, promocji i rozwoju.“

Zdjęcia - konferencja

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce zrealizowała zadanie „Jabłonka - stolica polskiej Orawy. Dorobek społeczno-kulturalny Jabłonki 1945-2014”, w ramach którego ukazała  się polsko-słowacka publikacja pn. „Administracja i życie gospodarcze 1945-2014”. Książka opisuje życie gospodarcze Jabłonki, historię samorządu, administracji oraz współpracę transgraniczną Jabłonki i Trsteny.  Promocja wydawnictwa odbyła się 13 lipca 2016 r. W ramach zadania 12 lipca 2016 r. zorganizowano  transgraniczną imprezę z wystawą prezentującą rezultaty zrealizowanych mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” wraz z programem artystycznym. Wystąpiły zespoły ze Słowacji (Folklorny Subor Rosicka Dolny Kubin, Dancy Agency Freeze Liptovsky Mikulas,Klub Priatelov Magury Keżmarok),Zespół Ludowy Hajduki z Zubrzycy Dolnej oraz zespół New Markt Jazz Band z Nowego Targu. . 

Zadanie to przyczyniło się do osiągnięcia celu szczegółowego projektu: „stworzenie wspólnych, trwałych produktów opartych o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Jabłonki i Trsteny przyczyniających się do jego ochrony, promocji i rozwoju“. 

Zdjęcia – transgraniczna impreza

Zdjęcia- promocja wydawnictw