O bibliotece

Deklaracja dostępności

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: [email protected]
Data publikacji strony internetowej: 2011-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa OBP w Jabłonce jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Informacje zamieszczone na stronie internetowej w postaci załączników mogą nie być w pełni przystosowane do wersji dostępnej cyfrowo z powodów technicznych (skomplikowana i trudna do przetworzenia struktura pliku),
• Nie wszystkie zdjęcia opublikowane na stronie mają opisy,
• Pod zdjęciami i filmami brak jest napisów dla osób niesłyszących,
• Brak możliwości informacji o bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• możliwość wydrukowania treści artykułów;
• możliwość powiększania wielkości liter;

Strona nie posiada:
• wersji tekstu łatwego do czytania (ETR - Easy To Read);
• podstawowych informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu;
• możliwość włączenia czytnika głosowego ekranu (zawartości strony);
• możliwość powiększania kursora oraz włączenia przewodnika czytania;
• możliwość włączenia przyjaznych czcionek dla dyslektyków,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-07
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce
E-mail: [email protected]
Telefon: 18 2652379

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba OBP w Jabłonce:
Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia znajduje się na parterze a czytelnia na 1 piętrze. W budynku nie ma progów więc poruszanie się na wózku nie sprawia trudności. Zamontowana winda jest udogodnieniem i można się nią przemieszczać z parteru na 1 piętro. Do biblioteki są dwa wejścia, bezpośrednio z poziomu parkingu. Wszystkie pomieszczenia biblioteczne są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje więc możliwość dostępu do pomieszczeń dla osób na wózkach inwalidzkich lub z inną niepełnosprawnością ruchową, gdzie taka osoba może dotrzeć samodzielnie lub z niewielką pomocą bibliotekarza. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informujemy, że przypadku chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego nie ma takiej możliwości, nie zapewniamy tłumacza języka migowego.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.