O bibliotece

2014-2020

WIELOKULTUROWE DZIEDZICTWO JABŁONKI I TRSTENY/MULTIKULTÚRNE DEDIČSTVO JABŁONKY A TRSTENEJ

Czytaj dalej

2016

Zakup brakującego wyposażenia do biblioteki głównej oraz remont i wyposażenie filii w Zubrzycy Górnej i Lipnicy Małej. Projekt realizowany w ramach ,, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 – Infrastruktura Bibliotek 2016- 2020 Realizacja projektu 2016- 2018.

2009-2015

Orange dla bibliotek projekt realizowany na podstawie porozumienia zawartego w 2009 r. pomiędzy Orange Polska, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu finansowano dostęp do internetu.

2013

,,Orawa w literaturze” w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach projektu zorganizowano Konkurs Literacki oraz Recytatorów i Gawędziarzy, wydano publikacje utworów nagrodzonych w konkursie literackim z ostatnich 10 lat, tytuł publikacji to ,,Jesce bije serce downości”.

2010

,,Orawiacy na fotografii Eugeniusza Sterculi” wydanie albumu projekt realizowany poprzez oś 4 Leader w ramach PROW 2007- 2013. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.