Dla czytelników

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:


Administratorem danych osobowych jest Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce ul. Sobieskiego13, 34-480 Jabłonka (nr tel.182652379 e-mail [email protected]), zwany dalej Administratorem.


Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: [email protected].


Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się wyłącznie do celów związanych z działalnością statutową Biblioteki, tzn.: rejestracji czytelnika, umożliwiającej korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych), statystyki oraz promocji czytelnictwa i Biblioteki.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.


Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu udostępnienia zbiorów bibliotecznych (na podstawie Ustawy o bibliotekach z 29 czerwca 1997 r.) oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. z późniejszymi zmianami.


Czytelnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);


Dane osobowe czytelników mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom krajowym, ani nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.