+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

XXXIV Konkurs Literacki im. Piotra Borowego

 

Organizatorzy XXXIV Konkursu Literackiego

im. Piotra Borowego

serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursie

Organizatorzy: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie Centrum Kultury  w Jabłonce, oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zwracają się 
z uprzejmą prośbą o przekazanie wszystkim osobom zainteresowanym (uczniom, młodzieży, nauczycielom oraz innym twórcom z terenu Orawy i spoza) informacji  o organizowanym konkursie, który jest związany z twórczością  literacką Orawy. Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i przesłaniem na adres siedziby OBP karty  zgłoszenia wraz z utworami konkursowymi wg zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Karty zgłoszeń należy nadesłać do dnia 20.11.2013 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 13.12.2013 (piątek) godz. 16.00 w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce.

Prosimy o terminowe nadsyłanie prac, decyduje o tym stempel pocztowy do dnia 20.11.2013 r.

 

 

XXXIV Orawski Konkurs Literacki im. Piotra Borowego

 

Organizatorzy:

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Ogłaszają

XXXIV Orawski Konkurs Literacki im. Piotra Borowego

na utwór o tematyce regionalnej, uwzględniający: historię, współczesność, ludzi, religię, filozofię, obrzędy religijne i świeckie, zabytki, kulturę, folklor, śpiew, muzykę, taniec, twórczość ludową  Orawy..

 

Regulamin Konkursu:

1.  Konkurs będzie rozstrzygnięty w pięciu kategoriach:

I   Kategoria dziecięca – do 9 lat  ( I , II , III kl. Szkoły Podstawowej),

II  Kategoria dziecięca – do 12 lat ( IV , V, VI kl. Szkoły Podstawowej)

III Kategoria dziecięca – do 15 lat ( I, II, III kl. Gimnazjalna)

IV Kategoria młodzieżowa – do 20 lat

V Kategoria autorów dorosłych  – pow. 20 lat

2.  W konkursie biorą udział poeci, literaci, pisarze i wszyscy chętni niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest uwzględnienie

w każdym utworze tematyki orawskiej bez względu na sposób jej przekazania.

3. Utwory mogą być pisane językiem literackim lub gwarą.

4.  Ocenie konkursowej podlegają jedynie utwory nowe dotychczas nigdzie niepublikowane.

5.  W grupie wiekowej autorów dorosłych – pow. 20 lat w kategorii poezja oddzielnie oceniane będą utwory w kategorii gwarowej i literackiej.

6.  Autorzy każdy utwór podpisują wyłącznie godłem.

7.  Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, dokładny adres i wykształcenie każdy autor podaje w odrębnej, zaklejonej kopercie (wewnątrz) a na zewnętrznej stronie koperty pisze swoje godło. Mniejszą kopertę należy włożyć do większej koperty razem z utworami i wysłać w terminie do  20.11.2013 r. na adres:

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce

Ul. Sobieskiego 13

34-480 Jabłonka

8.  Uczestnicy mogą wysłać nie więcej niż 3 wiersze lub jeden tekst prozatorski  o dowolnej formie.

9.  Szkoły podstawowe i średnie mogą zgłosić najwyżej pięciu reprezentantów wybranych

w eliminacjach szkolnych.

10.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji utworów zgłoszonych do konkursu.

11.  Jury konkursu będzie oceniać w skali od 1 do 10 pkt. następujące elementy każdego utworu: regionalizm, patriotyzm, wartości artystyczne, język.

12.  Ogłoszenie wyników odbędzie się 13.12.2013 r. o godz. 16.00 w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce.

13.Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Karta zgłoszenia na

XXXIV Orawski Konkurs Literacki

im. Piotra Borowego

 

 

  1. Godło autora:

------------------------------------------------------------------------------------

  1. Kategoria zakwalifikowania:

------------------------------------------------------------------------------------

  1. Imię i nazwisko

------------------------------------------------------------------------------------

  1. Data i miejsce urodzenia:

------------------------------------------------------------------------------------

  1. Wykształcenie:

------------------------------------------------------------------------------------

  1. Adres do korespondencji, telefon

 

------------------------------------------------------------------------------------

Zgłaszam się do konkursu i oświadczam, że zapoznałam (- em) się z treścią regulaminu.

 

 

--------------------------------------

Data, podpis:

* prosimy o wypełnienie strony drugiej karty zgłoszenia

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja,        ...................................................................................................................

/imię i nazwisko, wiek

 

....................................................................................................................

/adres/

 

Oświadczam, że zgłoszone prace na XXXIV Konkurs Literacki im. Piotra Borowego są moim dziełem autorskim. Jako autor, wyrażam zgodę na ich nieodpłatne publikowanie
oraz wykorzystanie przez Orawską Bibliotekę Publiczną  w Jabłonce w dowolnej formie.

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych przez Orawską Bibliotekę Publiczną w Jabłonce zawartych w karcie zgłoszenia  XXXIV Konkursu  Literackiego im. Piotra Borowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. /Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami,

 

...............................                                                                           ...................................

Data                                                                                                   Podpis: