+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Statut

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVIII / 91 / 2007

Z dnia 27 grudnia 2007 roku

STATUT

ORAWSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JABŁONCE

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 • 1

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce zwana dalej Biblioteką została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr XVIII / 91 / 2007 z dnia 2007r w sprawie Akt o podziale samorządowej instytucji kultury Orawskiego Centrum kultury w Jabłonce i utworzenie Orawskiego Centrum Kultury i Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce.

 1. Gmina Jabłonka w rozumieniu ustaw, jest dla Biblioteki organizatorem.
 2. Biblioteka jest gminną samorządową instytucją kultury.
 3. Biblioteka działa w szczególności w oparciu o:
 1. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012 poz. 642),
 2. Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.),
 3. Ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., Nr 406, z późń. zm.),
 4. Ustawę z dnia 27.06.2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późń. zm.),
 5. Niniejszy statut.
 • 2
 1. Biblioteka swoją działalnością obejmuje teren administracyjny Gminy Jabłonka.
 2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Jabłonka.
 • 3
 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w imieniu organizatora sprawuje Wójt Gminy Jabłonka.
 2. Biblioteka korzysta z fachowej pomocy;
 1. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
 2. Powiatowej Biblioteki w Nowym Targu
 1. Orawska Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka powiatowa sprawująca nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki (art. 11 ust, 3, pkt 3)
 • 4

W skład Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce wchodzą jej filie w sołectwach:

 1. Lipnica Mała,
 2. Zubrzyca Górna
 3. Podwilk,
 4. Chyżne.
 5. Zubrzyca Dolna

ROZDZIAŁ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 • 5
 1. Biblioteka realizuje zadania Gminy z zakresu prowadzenia bibliotek.
 2. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych i informacyjnych społeczeństwa, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury.
 3. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów specjalnych, z myślą o czytelnikach niepełnosprawnych.
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i jej udostępnianie,
 • tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań kulturalno-oświatowych,
 • popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
 • edukacja kulturalna,
 • ochrona dóbr kultury,
 • współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury,

organizacjami i stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa oraz sporządzaniu i rozpowszechnianiu informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych.

 • Doskonalenie i unowocześnianie form i metod pracy bibliotecznej.
 • 6
 1. W celu pomnożenia środków finansowych na działalność, Biblioteka może realizować odpłatne imprezy zlecone, prowadzić impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie informacji, szkolenia, reklamy, działalności wydawniczej oraz inne działania gospodarcze.
 2. Zadania wymieniane w ust. 1 Biblioteka realizuje na podstawie niniejszego statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa.
 3. Środki uzyskane z działalności określonej w ust. 1 przeznaczone będą w całości na działalność statutową Biblioteki.
 • 7
 1. Biblioteka może wykonywać zadania powiatowej biblioteki dla bibliotek publicznych powiatu nowotarskiego w oparciu o Porozumienie zawarte między Gminą Jabłonką a Powiatem Nowotarskim w zakresie wyznaczonym przez środki finansowe przekazane na ten cel przez Powiat.

ROZDZIAŁ II

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 • 8
 1. Biblioteką zarządza Dyrektor zatrudniony na podstawie konkursu ofert o pracę na czas określony bądź nieokreślony.
 2. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i zarządza Bibliotekę.
 3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia w imieniu organizatora Wójt Gminy po przeprowadzeniu konkursu.
 4. Wójt przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności OBP oraz program działania OBP. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powołuje jego niepowołanie na stanowisko.
 5. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje Wójt Gminy.
 6. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
 7. Dyrektor i pracownicy Biblioteki zajmujący stanowisko biblioteczne powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5.03.2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 419).
 8. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki, o których mowa w ust. 7 ustala się na podstawie przepisów dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury.
 • 9

Dyrektor zobowiązany jest składać sprawozdanie Radzie Gminy, za dany rok działalności do końca I kwartału roku następnego.

 • 10

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 • 11

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 • 12
 1. Przy Bibliotece może działać Rada Biblioteczna powołana na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Członków Rady Bibliotecznej powołuje organizator spośród osób wskazanych przez:

- komisję Rady Gminy ds. Kultury,

- dyrektora Biblioteki

 1. Rada Biblioteczna liczy 8 osób.
 2. Kadencja Rady Bibliotecznej trwa 4 lata.
 • 13

Do zadań Rady Bibliotecznej należy opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z działalnością kulturalną Biblioteki.

 • 14
 1. Rada odbywa posiedzenia, co najmniej dwa razy w roku.
 2. Na żądanie, co najmniej połowy ogólnej liczby członków mogą być zwoływane nadzwyczajne posiedzenia Rady.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
 4. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w biurze dyrektora Biblioteki.
 5. Obsługę Rady Bibliotecznej prowadzą pracownicy Biblioteki.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTAK I FINANSE

 • 15

Organizator zapewnia dla Biblioteki środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

 • 16
 1. Biblioteka jako instytucja uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
 2. Gmina nie odpowiada za zobowiązania Biblioteki, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • 17
 1. Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym również ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury, oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 2. Wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustala organizator.
 3. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 Ustawy z o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • 18
 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną  gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące  przedsiębiorstw państwowych.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki na dany rok jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 4. Plan działalności Biblioteki zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
 5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 6. Nadzór nad prawidłową gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy.
 • 19

Biblioteka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prawne.

 • 20

Biblioteka może otrzymywać środki od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł a także dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów finansowych.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 21
 1. Statut Biblioteki uchwala Rada Gminy.
 2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 • 22

Likwidacja działalności Biblioteki może nastąpić na podstawie stosowanej uchwały Rady Gminy z zachowaniem warunków Ustawy o bibliotekach.

 • 23

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.